پارچه ژاکارد

 • ژاكارد پیردوپل 2026 آبی

  ژاكارد پیردوپل 2026 آبی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/6 مولتی

  ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/6 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/6 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/6 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پتینه 2022 برنزه

  ژاكارد پتینه 2022 برنزه

  225٬000 تومان
  0
 • ژاکارد گل ستاره ای سربی

  ژاکارد گل ستاره ای سربی

  290٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین B سبزآبی

  ژاكارد باتیک دیزاین B سبزآبی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی ابروبادی صورتی روشن

  ژاكارد موجی ابروبادی صورتی روشن

  360٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/1 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/1 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/2 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/2 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/3 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/3 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/4 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0703/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/1 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/1 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/2 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/2 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/3 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/3 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/4 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/5 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/5 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/6 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/6 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/7 مولتی

  ژاكارد اسلیمی دیزاین 0728/7 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین A طوسی

  ژاكارد باتیک دیزاین A طوسی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد برگی دیزاین 0703/1 مولتی

  ژاكارد برگی دیزاین 0703/1 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد برگی دیزاین 0703/3 مولتی

  ژاكارد برگی دیزاین 0703/3 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد برگی دیزاین 0703/4 مولتی

  ژاكارد برگی دیزاین 0703/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/1 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/1 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/2 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/2 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/3 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/3 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/4 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/5 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/5 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/7 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/7 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/8 مولتی

  ژاكارد زیگزاگی دیزاین 0622/8 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/2 مولتی

  ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/2 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/4 مولتی

  ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/5 مولتی

  ژاكارد سنگ فرشی دیزاین 0622/5 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد لوزی دیزاین 0703/1 مولتی

  ژاكارد لوزی دیزاین 0703/1 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد لوزی دیزاین 0703/2 مولتی

  ژاكارد لوزی دیزاین 0703/2 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد لوزی دیزاین 0703/3 مولتی

  ژاكارد لوزی دیزاین 0703/3 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد لوزی دیزاین 0703/4 مولتی

  ژاكارد لوزی دیزاین 0703/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد لوزی دیزاین 0703/5 مولتی

  ژاكارد لوزی دیزاین 0703/5 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی دیزاین 0703/1 مولتی

  ژاكارد موجی دیزاین 0703/1 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی دیزاین 0703/2 مولتی

  ژاكارد موجی دیزاین 0703/2 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی دیزاین 0703/3 مولتی

  ژاكارد موجی دیزاین 0703/3 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی دیزاین 0703/4 مولتی

  ژاكارد موجی دیزاین 0703/4 مولتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد دیور دیزاین 0618/1 آف وایت

  ژاکارد دیور دیزاین 0618/1 آف وایت

  88٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین A کرم

  ژاكارد باتیک دیزاین A کرم

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین A مشکی

  ژاكارد باتیک دیزاین A مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین B مشکی

  ژاكارد باتیک دیزاین B مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پتینه 2023 طوسی تیره

  ژاكارد پتینه 2023 طوسی تیره

  225٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پتینه 2025 کرم طلایی

  ژاكارد پتینه 2025 کرم طلایی

  225٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین B کرم

  ژاكارد باتیک دیزاین B کرم

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پتینه 2026 طوسی کرم

  ژاكارد پتینه 2026 طوسی کرم

  225٬000 تومان
  0
 • ژاكارد باتیک دیزاین B طوسی

  ژاكارد باتیک دیزاین B طوسی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پتینه 2021 برنزه طلایی

  ژاكارد پتینه 2021 برنزه طلایی

  225٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پیردوپل 2022 طوسی

  ژاكارد پیردوپل 2022 طوسی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پیردوپل 2023 لیمویی

  ژاكارد پیردوپل 2023 لیمویی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پیردوپل 2024 قرمز

  ژاكارد پیردوپل 2024 قرمز

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پیردوپل 2025 زرشکی

  ژاكارد پیردوپل 2025 زرشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پیردوپل 2027 خردلی

  ژاكارد پیردوپل 2027 خردلی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پیردوپل2021 صورتی

  ژاكارد پیردوپل2021 صورتی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3688 مشکی

  ژاکارد بلیزر3688 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3692 مشکی

  ژاکارد بلیزر3692 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3411 مشکی

  ژاکارد بلیزر3411 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3416 مشکی

  ژاکارد بلیزر3416 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3632 مشکی

  ژاکارد بلیزر3632 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3649 مشکی

  ژاکارد بلیزر3649 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3686 مشکی

  ژاکارد بلیزر3686 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3691 مشکی

  ژاکارد بلیزر3691 مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پتینه 2024 نقرابی

  ژاكارد پتینه 2024 نقرابی

  225٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارکیده بنفش

  ژاکارد ارکیده بنفش

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارگانزا برگ هاوایی نسکافه ای

  ژاکارد ارگانزا برگ هاوایی نسکافه ای

  268٬000 تومان
  0
 • ژاکارد گل ستاره ای آبی روشن

  ژاکارد گل ستاره ای آبی روشن

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارکیده زرشکی

  ژاکارد ارکیده زرشکی

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارکیده طلایی

  ژاکارد ارکیده طلایی

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارکیده طوسی سبز

  ژاکارد ارکیده طوسی سبز

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ترمه مشکی

  ژاکارد ترمه مشکی

  150٬000 تومان
  0
 • ژاکارد حبابی زرشکی

  ژاکارد حبابی زرشکی

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد حبابی طلایی

  ژاکارد حبابی طلایی

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد حبابی نقره ای

  ژاکارد حبابی نقره ای

  290٬000 تومان
  0
 • ژاکارد صدفی اخرایی

  ژاکارد صدفی اخرایی

  220٬000 تومان
  0
 • ژاکارد صدفی خردلی

  ژاکارد صدفی خردلی

  220٬000 تومان
  0
 • ژاکارد کوبیسم آبی

  ژاکارد کوبیسم آبی

  280٬000 تومان
  0
 • ژاکارد کوبیسم مرجانی

  ژاکارد کوبیسم مرجانی

  280٬000 تومان
  0
 • ژاکارد کوبیسم مشکی

  ژاکارد کوبیسم مشکی

  280٬000 تومان
  0
 • ژاکارد کوبیسم کرم

  ژاکارد کوبیسم کرم

  280٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پوست ماری 2021 آبی طلایی

  ژاكارد پوست ماری 2021 آبی طلایی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پوست ماری 2021 خردلی طلایی

  ژاكارد پوست ماری 2021 خردلی طلایی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پوست ماری 2021 دودی طلایی

  ژاكارد پوست ماری 2021 دودی طلایی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پوست ماری 2021 صورتی طلایی

  ژاكارد پوست ماری 2021 صورتی طلایی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پوست ماری 2021 طوسی طلایی

  ژاكارد پوست ماری 2021 طوسی طلایی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد پوست ماری 2021 نقره ای طلایی

  ژاكارد پوست ماری 2021 نقره ای طلایی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی ابروبادی آبی روشن

  ژاكارد موجی ابروبادی آبی روشن

  360٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی ابروبادی زرشکی

  ژاكارد موجی ابروبادی زرشکی

  360٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی ابروبادی سبزآبی روشن

  ژاكارد موجی ابروبادی سبزآبی روشن

  360٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی ابروبادی طوسی

  ژاكارد موجی ابروبادی طوسی

  360٬000 تومان
  0
 • ژاكارد موجی ابروبادی كرم

  ژاكارد موجی ابروبادی كرم

  360٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ابروبادی صورتی

  ژاکارد ابروبادی صورتی

  210٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ابروبادی طلایی

  ژاکارد ابروبادی طلایی

  210٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ترمه زرشکی

  ژاکارد ترمه زرشکی

  180٬000 تومان
  0
 • ژاکارد شاخه‌ای زرشکی

  ژاکارد شاخه‌ای زرشکی

  180٬000 تومان
  0
 • ژاکارد گل دار طوسی-سرمه‌ای

  ژاکارد گل دار طوسی-سرمه‌ای

  180٬000 تومان
  0
 • ژاکارد گل درشت کرم

  ژاکارد گل درشت کرم

  210٬000 تومان
  0
 • ژاکارد لمه کج راه مشکی

  ژاکارد لمه کج راه مشکی

  198٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارگانزا ابر گلبهی

  ژاکارد ارگانزا ابر گلبهی

  135٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارگانزا خطی آبی آسمانی

  ژاکارد ارگانزا خطی آبی آسمانی

  150٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارگانزا گل درشت بنفش صورتی

  ژاکارد ارگانزا گل درشت بنفش صورتی

  170٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارگانزا خال دار یاسی

  ژاکارد ارگانزا خال دار یاسی

  135٬000 تومان
  0
 • ژاکارد ارگانزا خال دار نوک مدادی

  ژاکارد ارگانزا خال دار نوک مدادی

  135٬000 تومان
  0
 • ژاکارد بلیزر3731 مشکی

  ژاکارد بلیزر3731 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد دیور دیزاین 0618/2 آف وایت

  ژاکارد دیور دیزاین 0618/2 آف وایت

  ناموجود
 • ژاکارد دیور دیزاین 0618/3 آف وایت

  ژاکارد دیور دیزاین 0618/3 آف وایت

  ناموجود
 • ژاکارد بلیزر3730 مشکی

  ژاکارد بلیزر3730 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد بلیزر3634 مشکی

  ژاکارد بلیزر3634 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد فکورا بومرنگ مشکی

  ژاکارد فکورا بومرنگ مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد بلیزر3407 مشکی

  ژاکارد بلیزر3407 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد بلیزر3458 مشکی

  ژاکارد بلیزر3458 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد بلیزر3506 مشکی

  ژاکارد بلیزر3506 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد بلیزر3635 مشکی

  ژاکارد بلیزر3635 مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد شمس طلایی

  ژاکارد شمس طلایی

  ناموجود
 • ژاکارد فکورا سنگی مشکی

  ژاکارد فکورا سنگی مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا برگ هاوایی طوسی

  ژاکارد ارگانزا برگ هاوایی طوسی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا برگ هاوایی کالباسی

  ژاکارد ارگانزا برگ هاوایی کالباسی

  ناموجود
 • ژاکارد ارکیده نقره ای

  ژاکارد ارکیده نقره ای

  ناموجود
 • ژاکارد برگ مشکی

  ژاکارد برگ مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد بیضی قهوه ای

  ژاکارد بیضی قهوه ای

  ناموجود
 • ژاکارد ترمه صورتی

  ژاکارد ترمه صورتی

  ناموجود
 • ژاکارد ترک هاوایی سبز

  ژاکارد ترک هاوایی سبز

  ناموجود
 • ژاکارد ترک هاوایی سرمه ای

  ژاکارد ترک هاوایی سرمه ای

  ناموجود
 • ژاکارد ترک هاوایی سفید

  ژاکارد ترک هاوایی سفید

  ناموجود
 • ژاکارد ترک هاوایی طوسی

  ژاکارد ترک هاوایی طوسی

  ناموجود
 • ژاکارد سیلک سه بعدی آجری

  ژاکارد سیلک سه بعدی آجری

  ناموجود
 • ژاکارد سیلک سه بعدی اکر

  ژاکارد سیلک سه بعدی اکر

  ناموجود
 • ژاکارد سیلک هندسی زرشکی

  ژاکارد سیلک هندسی زرشکی

  ناموجود
 • ژاکارد سیلک هندسی سبز

  ژاکارد سیلک هندسی سبز

  ناموجود
 • ژاکارد صدفی زمردی

  ژاکارد صدفی زمردی

  ناموجود
 • ژاکارد صدفی سرمه ای تیره

  ژاکارد صدفی سرمه ای تیره

  ناموجود
 • ژاکارد صدفی نقره ای

  ژاکارد صدفی نقره ای

  ناموجود
 • ژاکارد فکورا اسلیمی مشکی

  ژاکارد فکورا اسلیمی مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد فکورا ترمه مشکی

  ژاکارد فکورا ترمه مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد فکورا تک برگ مشکی

  ژاکارد فکورا تک برگ مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد فکورا موج برگ مشکی

  ژاکارد فکورا موج برگ مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد ترک هاوایی خردلی

  ژاکارد ترک هاوایی خردلی

  ناموجود
 • ژاکارد ابروبادی بنفش

  ژاکارد ابروبادی بنفش

  ناموجود
 • ژاکارد ابروبادی سبز

  ژاکارد ابروبادی سبز

  ناموجود
 • ژاکارد ترمه سرمه‌ای

  ژاکارد ترمه سرمه‌ای

  ناموجود
 • ژاکارد شاخه‌ای آبی تیفانی

  ژاکارد شاخه‌ای آبی تیفانی

  ناموجود
 • ژاکارد شاخه‌ای سرمه‌ای

  ژاکارد شاخه‌ای سرمه‌ای

  ناموجود
 • ژاکارد شاخه‌ای صورتی روشن

  ژاکارد شاخه‌ای صورتی روشن

  ناموجود
 • ژاکارد شاخه‌ای مشکی

  ژاکارد شاخه‌ای مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد طرح قاب یاسی

  ژاکارد طرح قاب یاسی

  ناموجود
 • ژاکارد طرح قاب سبز روشن

  ژاکارد طرح قاب سبز روشن

  ناموجود
 • ژاکارد طرح قاب گلبهی

  ژاکارد طرح قاب گلبهی

  ناموجود
 • ژاکارد طرح قاب کرم

  ژاکارد طرح قاب کرم

  ناموجود
 • ژاکارد گل دار سبز آبی

  ژاکارد گل دار سبز آبی

  ناموجود
 • ژاکارد گل دار طوسی-زرشکی

  ژاکارد گل دار طوسی-زرشکی

  ناموجود
 • ژاکارد گل درشت بنفش

  ژاکارد گل درشت بنفش

  ناموجود
 • ژاکارد گل درشت سبزآبی

  ژاکارد گل درشت سبزآبی

  ناموجود
 • ژاکارد گل درشت طوسی

  ژاکارد گل درشت طوسی

  ناموجود
 • ژاکارد جناقی مشکی

  ژاکارد جناقی مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد ذوزنقه مشکی

  ژاکارد ذوزنقه مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد زیگزاگ مشکی

  ژاکارد زیگزاگ مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد شطرنجی مشکی

  ژاکارد شطرنجی مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد ابروبادی کرم طلایی

  ژاکارد ابروبادی کرم طلایی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا ابر سفید

  ژاکارد ارگانزا ابر سفید

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا خطی صورتی

  ژاکارد ارگانزا خطی صورتی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا خطی نقره ای

  ژاکارد ارگانزا خطی نقره ای

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا شطرنجی مرجانی

  ژاکارد ارگانزا شطرنجی مرجانی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا گل دار آبی نیلی

  ژاکارد ارگانزا گل دار آبی نیلی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا گل درشت مشکی کرم

  ژاکارد ارگانزا گل درشت مشکی کرم

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا گل سنگی بنتون

  ژاکارد ارگانزا گل سنگی بنتون

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا گل سنگی مشکی خردلی

  ژاکارد ارگانزا گل سنگی مشکی خردلی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا گلبرگ ماشی

  ژاکارد ارگانزا گلبرگ ماشی

  ناموجود
 • ژاکارد ارگانزا موجی سرمه ای

  ژاکارد ارگانزا موجی سرمه ای

  ناموجود
 • ژاکارد برگ نقره ای آبی

  ژاکارد برگ نقره ای آبی

  ناموجود
 • ژاکارد پلنگی بنفش

  ژاکارد پلنگی بنفش

  ناموجود
 • ژاکارد ترمه پفکی مشکی

  ژاکارد ترمه پفکی مشکی

  ناموجود
 • ژاکارد خطی طوسی آبی

  ژاکارد خطی طوسی آبی

  ناموجود
 • ژاکارد موجی قهوه ای سبز

  ژاکارد موجی قهوه ای سبز

  ناموجود